AUTOTUNE TRÊN K10 JUBILEE KHÔNG NHƯ K10 CŨ, KHÔNG CÓ GIỌNG ĐÈ LẬP VÀ CHUẨN TUNE MƯỢT, CÓ DÂY LIVE